Openingswoord

Openingswoord

Spreker: Jochem Verdonk
Bekijk de video | Download de powerpoint presentatie

Beste mensen,

Met gepaste trots heet ik u van harte welkom op de FREE PATHH, het Gratis Event over de Praktische Aanpak Trans* Gezondheidszorg en Mensenrechten!

Ontstaan

Toen in maart de prijzen voor het symposium van de WPATH bekend werden, spraken we onze verbazing uit tegen elkaar, omdat deze prijzen buitengewoon hoog waren. De toegang kan oplopen tot 1.000 euro per persoon. Voor studenten geldt een korting: die betalen “slechts” 300 euro.
Een bijzonder vreemde gang van zaken voor een symposium dat over de gezondheidszorg van transgenders gaat. Want transgenders worden met dit soort tarieven feitelijk buitengesloten. Het is immers algemeen bekend dat de financiële positie van veel transgenders verre van rooskleurig is, zoals uit onderzoek van het CBS (2011) en SCP (2012) blijkt.

Ik citeer: Opvallend is het hoge aandeel [transgenders] dat arbeidsongeschikt is (12%) of werkloos (9%). Ruim 40% van de [ruim 450] respondenten kan moeilijk rondkomen. Van de alleenstaande transgenders heeft een derde een inkomen onder de armoedegrens. Onder de Nederlandse bevolking van 18-64 jaar is dat 14%. (SCP, 2012)

Dat zijn schokkende cijfers. En dat terwijl het SCP in hetzelfde onderzoek vaststelt dat: Transgenders zijn relatief vaak hoogopgeleid. 44% [van de ruim] 450 respondenten heeft een hbo- of universitair diploma. De meerderheid (61%) verricht betaald werk.

Dit schetst de zeer schrijnende situatie van vele transgenders.

Vol verontwaardiging zeiden we in een wild moment tegen elkaar dat we een protest wilden opzetten. Al snel ontstond het plan om een parallel symposium te organiseren, met principieel gratis toegang, zodat ons symposium wél voor iedereen toegankelijk zou zijn. Nu, 3 maanden later, is dit ambitieuze plan werkelijkheid geworden: de FREE PATHH is een feit!

Principe

Vandaag gaan we met elkaar in gesprek over gezondheidszorg aan en mensenrechten van transen, net zoals ze dat bij de WPATH ook doen. Essentieel verschil is echter dat wij dit thema vanuit de invalshoek van gebruikers benaderen: het perspectief van transgenders staat vandaag centraal.
Ons uitgangspunt is natuurlijk eigen zeggenschap, eigen regie over een eventuele medische behandeling. Kortom, zeggenschap over je eigen lichaam en je eigen leven. Dus wat wij willen staat vandaag centraal, in plaats van wat artsen juist of nodig achten. Of ingrepen die zij graag willen uitvoeren, waar ik sommigen in stilte wel eens van verdenk…

We zullen u vandaag een hoogwaardig programma over trans gezondheidszorg en mensenrechten bieden, met onderwerpen die voor ons relevant zijn, maar vaak onvoldoende aandacht krijgen. Het moge duidelijk zijn dat we vandaag het niveau van “lotgenotencontact” zullen ontstijgen. Het gaat erom om kennis en ervaringen uit te wisselen, de stand van zaken te bespreken, probleempunten te inventariseren en -waar mogelijk- conclusies te trekken en suggesties voor de toekomst te doen.

De sprekers, panelleden en workshopleiders die bijdragen aan het programma van FREE PATHH zijn stuk voor stuk deskundig op hun eigen terrein. Allemaal spreken ze ook vanuit de gebruikerskant, omdat ze zelf ook ervaringsdeskundig zijn. Om maar aan te geven dat dit uitstekend samen kan gaan. Sterker, ik ben ervan overtuigd dat het een toegevoegde waarde is, waar de meeste professionals op de WPATH niet over beschikken.

Omdat het vandaag dus draait om het heft in onze eigen handen nemen, hebben we vandaag niet een of andere bobo die de dag opent. Maar sta ik hier, transactivist en frontrunner, om u welkom te heten op deze conferentie over trans gezondheidszorg en mensenrechten.

Dankwoorden

Graag wil ik even aandacht voor onze fondsen en sponsoren. Dankzij bijdragen van het Bob Angelo Fonds, de Stichting Trut Fonds en het Actiefonds X min Y is de FREE PATHH financieel mogelijk. AVC Pim Verdonk heeft zijn diensten gratis aangeboden, en het IIRE conferentiecentrum rekent een zeer genereuze prijs voor het gebruik van hun faciliteiten.

Ook een groot bedankt geldt voor onze sprekers, panelleden en workshopleiders, want ook zij leveren vandaag allemaal belangeloos een bijdrage. We voelen ons vereerd dat zoveel mensen bereid zijn om “voor de goede zaak” hun tijd, expertise en ervaringen gratis met ons te delen.

Als laatste wil ik onze vrijwilligers bedanken, voor al hun hand- en spandiensten. Ze hebben meegedacht bij de voorbereidingen, zetten zich onvermoeibaar in en zijn onuitputtelijk enthousiast. Ook voor hen geldt dat ze dit naast hun eigen dagelijkse bezigheden doen, en dat is tegenwoordig niet vanzelfsprekend.

Huishoudelijke mededelingen

Een dag als vandaag ontkomt natuurlijk niet aan een aantal huishoudelijke mededelingen. Ik zal dit zo kort en bondig mogelijk houden.

Camera/foto-beleid

Alles wat vandaag wordt gezegd en gedaan wordt op film worden vastgelegd. Vandaar de cameraploeg. Het is onze bedoeling om alle informatie die vandaag op zal leveren, beschikbaar te maken in woord en beeld. Zo kunnen we alle informatie achteraf online beschikbaar maken voor professionals, trans*activisten en alle andere geïnteresseerden. In woord op onze website en in beeld op dvd.

Degenen die absoluut niet close-up in beeld willen, kunnen achterin de zaal gaan zitten. Daar zal de bewegende camera geen close-ups van het publiek maken.

Lunch

Voor alle duidelijkheid, zoals ook op de website staat: wij verzorgen geen lunch voor onze bezoekers. Dus als u niets te eten heeft meegenomen, dan heeft u straks tijdens de lunchpauze een uur de tijd om hier in de omgeving iets te eten te halen.

Tweetalig

Vandaag zijn er zowel bezoekers die weinig tot geen Engels spreken, als bezoekers die geen Nederlands spreken. Daarom doen we ons best om zoveel mogelijk van het programma tweetalig aan te bieden.
De lezingen en de panels zijn nagenoeg allemaal in het Nederlands, en daarom zullen we een simultane of een geschreven vertaling in het Engels bieden.
Vanmiddag bij de workshops is er steeds één workshop in het Nederlands en één workshop in het Engels. We realiseren ons dat dit een beperkte keuze is voor degenen die slechts een van beide talen spreken. Maar gezien ons beperkte budget was dit het hoogst haalbare.

Tot zover de huishoudelijke mededelingen.

Ludieke actie

Tot slot willen we de opening van de FREE PATHH in elk geval symbolisch een gezamenlijke actie maken. Daar zijn de ansichtkaarten voor, die u bij de ingang allemaal heeft gekregen. De bedoeling is dat u hier een boodschap of een wens opschrijft voor de deelnemers aan het symposium van de WPATH. Hoe ziet u de ideale trans gezondheidszorg? Wat wilt u de deelnemers of professionals aan de WPATH meegeven? Schrijf dit, in het Engels, op uw ansichtkaart. Zo nodig kunt u een buur of ons vragen voor hulp bij een vertaling in het Engels.

U kunt deze in de lunchpauze op de muur hangen, in verband met de tijd. Al uw wensen zullen vandaag de hele dag voor ons zichtbaar zijn. Wij maken er foto’s van, zodat uw boodschappen en wensen niet verloren gaan.
Aan het eind van vandaag verzamelen we al uw ansichtkaarten en neemt Frederique deze mee naar het andere symposium, om ze daar op de tafels te leggen. We hopen natuurlijk dat deelnemers nieuwsgierig worden en de berichten van meerdere kaarten zullen lezen. Het zou mooi zijn als ze beseffen dat transgenders als deelnemende groep grotendeels afwezig zijn bij het symposium, én dat wij daar een mening over hebben.
We zijn dan misschien niet fysiek bij het symposium van de WPATH aanwezig. Maar met deze kaarten zijn we op een andere, creatieve manier tóch zichtbaar!

Ik wens u allemaal een interessante en inspirerende dag toe! Dank u wel.

Video

FREE PATHH opening (Nederlands) door FREE PATHH op Vimeo.